• Хэсэгчилсэн массаж

  Хэсэгчилсэн массаж 

  Толгой, хүзүү, мөр, нуруу, гар

  Хугацаа: 40 мин

  Толгой, хүзүү

  Хугацаа: 20 мин

  Блок гаргах /Толгой, хүзүү, мөр , нуруу, гар/

  Хугацаа: 30 мин