Хэсэгчилсэн массаж

Хэсэгчилсэн массаж 

Толгой, хүзүү, мөр, нуруу, гар

Хугацаа: 40 мин

Толгой, хүзүү

Хугацаа: 20 мин

Блок гаргах /Толгой, хүзүү, мөр , нуруу, гар/

Хугацаа: 30 мин